Code: 1288
این وسیله دارای دو نازل بوده که جهت محلولپاشی در دو ردیف موازی با عرض 30 الی 60 سانتی متر مورد استفاده قرار می گیرد.

دو عدد موازیتعداد نازل
30-60 cm
عرض پوشش