DATIS 4ACTIVA
Organic Fertilizers

کودهای پلت مرغی داتیس
کود پلت مرغی داتیس شامل انواع کودهای ارگانیک با پایۀ مرغی کاملا غنی شده تحت برند داتیس فور اکتیوا (DATIS 4ACTIVA)، به بازار عرضه می گردد. این کود ارگانیک با مواد معدنی که شامل مقادیر زیادی از ازت، فسفر پتاس و سولفور می باشد در شرایط بسیار ویژه ای استریل و فرآوری می شوند. مجموعه این مواد سبب می شود گیاه از نظر مواد غذایی در حالت متعادل قرار گیرد این نوع کودها تامین کنندۀ تمام مواد غذایی گیاه به همراه حداقل مواد قابل آبشویی از خاک می باشند. همچنین به حفظ ساختمان خاک کمک می کنند و موجب جذب بیشتر آب های سطحی و جلوگیری از هدر رفت آن می شوند.

میزان و روش استفاده

میزان استفادهنوع محصول
500 تا 800 کیلوگرم در هکتارسبزیجات
600 تا 800 کیلوگرم در هکتاردرختان میوه و پسته
500 تا 700 کیلوگرم در هکتارتوت فرنگی
500 تا 800 کیلوگرم در هکتارانگور
400 تا 500 کیلوگرم در هکتارنهال درختان
300 تا 500 کیلوگرم در هکتارچمن
500 تا 800 کیلوگرم در هکتارگیاهان زینتی
800 تا 1000 کیلوگرم در هکتارزعفران

جدول آنالیز

GUARANTEED ANALYSIS
PARAMETERَUNITVALUE
Total Nitrogen (N)
w/w%
2.0
Soluble Potassium (K2O)
w/w%
2.0
Available Phosphorous (P2O5)
w/w%
3.0
Organic matter
w/w%
40.0