خانواده داتیس فورنوترینت

ویژگی های فورنوترینت :
- توجه به کشت ارگانیک و توسعه آن
- جذب بسیار بالا و برطرف نمودن تمام نیازهای غذایی گیاه
- ایجاد وضعیت تعادل در تغذیه گیاهان
- افزایش راندمان تولید در واحد سطح و بهبود خصوصیات کیفی محصولات
- کاهش هزینه های تولید و سود اقتصادی برای کشاورزان عزیز
- موجود در بسته بندی های 5 لیتری