شانزدهیمن نمـایشگـاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی اصفهان
۲۴ تا ۲۸ دی ماه ۱۳۹۶