Code: 7295
این قیچی دارای تیغه های کوتاه است که انتهای آن مدور می باشد و باعث جلوگیری از خسارت به محصول می گردد. جنس دسته آن استیل با روکش PVC می باشد و دردست لغزشی ندارد.