Code: 6068
دسته دوار این قیچی هنگام جابجایی انگشت ها در زمان برداشت می چرخد، که باعث توزیع مناسب نیروی عضلانی در بین پنج انگشت می باشد. این خصوصیت باعث می شود تا دست ها دچار تاول نشده و از خستگی دست می کاهد. انرژی مصرفی برای این قیچی 30% کمتر از انواع دیگر می باشد.