Code: 6416
این قیچی محکم و سبک وزن بوده و دارای دسته و تیغه برش دهنده بزرگ می باشد.

قطر دهانهوزن قیچیطول دسته
25 mm
340 gr230 mm