Code: 4229
این قیچی محکم و سبک وزن بوده و دارای دسته و تیغه برش دهنده کوچک می باشد.

قطر دهانهوزن قیچیطول دسته
20 mm
320 gr210 mm