محصول شرکت Eden Modern Agriculture اسپانیا

Produced & Packed by Eden Modern Agriculture Co.
Made in SPAIN

DISPER Size GS

دیسپر سایز جی – اس

GUARANTEED ANALYSIS
PARAMETERUNITVALUE
Potassium (K2O)w/v %31.5
Phosphorous (P2O5) w/v %20.0
Boron (B)w/v %0.69
Manganese (Mn) chelated with EDTA
w/v %0.07
Copper (Cu) chelated with EDTAw/v %0.008
Zinc (Zn) chelated with EDTAw/v %0.07
Amino Acidw/v %8.6
Polysaccharidesw/v %7.5

میزان و روش استفاده

توصیه می شود از هنگام تشکیل اولین میوه این محصول استفاده گردد.

میزان مصرف

محلولپاشی
1 تا 4 بار به میزان 1 تا 2 گرم در لیتر هر 10 تا 15 روز یکبار

همراه با آب آبیاری
3 تا 6 بار به میزان 5/0 تا 2 کیلوگرم در هکتار تا رسیدن به حد 3 تا 6 کیلوگرم در هکتار.

* میزان و زمان کاربرد در هر مورد با بخش فنی هماهنگ شود.

* پس از هر بار استفاده درب پاکت بسته شود.

سازگاری

با روغن و یا محصولات دارای واکنش اسیدی مخلوط نشود.