محصول شرکت Eden Modern Agriculture اسپانیا

Produced & Packed by Eden Modern Agriculture Co.
Made in SPAIN

DISPER Humifer GS

دیسپر هیومیفر جی اس

GUARANTEED ANALYSIS
PARAMETERVALUE
Soluble Potassium (K2O)6.0
Fe soluble (total)
6.0
Humic extract (TOTAL)
40.0
Humic Acids
30.0
Fulvic Acids10.0

میزان و روش استفاده

این کود را می توان در همه سیستم های آبیاری (قطره ای، غرقابی، بارانی) و همچنین به صورت محلولپاشی استفاده نمود. بیشترین میزان بازده کود مصرف کود به صورت آبیاری است. مصرف این کود به صورت محلولپاشی در صورت مشاهده کلروز در گیاه بهتر است انجام شود.

در زمان بیشترین رشد گیاه استفاده شود و در ابتدای هر مرحله رشدی.

مصرف خاکی
به میزان 3 تا 5 کیلوگرم در هکتار استفاده شود. میزان مصرف کود بستگی به وضعیت کمبود گیاه و شرایط خاک دارد (میزان اسیدیته و میزان مواد آلی خاک). در زمان کاشت بذر به میزان بیشتر و در انتهای فصل رشد به میزان کمتری استفاده شود.

محلولپاشی
به میزان 100 تا 300 گرم در 100 لیتر آب استفاده شود بسته به نیاز گیاه.

* پس از هر بار مصرف درب پاکت بسته شود.

سازگاری

با محصولات اسیدی مخلوط نشود. قبل از مصرف تست سازگاری گرفته شود.