محصول شرکت Eden Modern Agriculture اسپانیا

Produced & Packed by Eden Modern Agriculture Co.
Made in SPAIN

DISPER Zn sinergy

دیسپر زد ان سینرژی

GUARANTEED ANALYSIS
PARAMETERVALUE
Total Zinc (Zn) soluble in water

19.0 %
Zinc (Zn) complexed with LS
15.1 %
Zinc (Zn) chelated with EDTA
3.9 %

میزان و روش استفاده

توصیه می شود برای گیاهانی که کمبود شدید همراه با علائم کمبود دارند و در زمان ابتدای رشد رویشی که نیاز گیاه شدید است به کار رود. در زمان جوانه زدن درختان و قبل از گل دادن محصولات زراعی به کار رود. همچنین در خاکهای قلیایی، آهکی، شنی و خاکهای با مواد آلی کم به کار رود.

میزان مصرف

محلولپاشی
50 تا 100 گرم در 100 لیتر آب

همراه با آب آبیاری
به میزان 1.5 تا 2 کیلوگرم در هکتار به کار رود و هر 2 تا 3 هفته یکبار بسته به شرایط گیاه تکرار شود. تعداد دفعات کاربرد بستگی به شرایط گیاه و خاک دارد. پس از هر بار مصرف درب پاکت بسته شود.

سازگاری

توصیه می شود که با روغن های معدنی و یا محصولات خیلی اسیدی و یا خیلی بازی مخلوط نشود. اسیدیته این کود 6.2 می باشد.