محصول شرکت Eden Modern Agriculture اسپانیا

Produced & Packed by Eden Modern Agriculture Co.
Made in SPAIN

DISPER ZM sinergy

دیسپر زد ام سینرژی

GUARANTEED ANALYSIS
PARAMETERVALUE
Total Zinc (Zn) soluble in water8.2 %
Zinc (Zn) complex with LS
5.49 %
Zinc (Zn) chelated with EDTA
2.45 %
Zinc (Zn) complexed with GA0.26 %
Total Manganese (Mn) soluble in water8.1
Manganese (Mn) complexed with LS5.83
Manganese (Mn) chelated with EDTA2.06
Manganese (Mn) complexed with GA0.22

میزان و روش استفاده

مصرف این کود در زمانیکه گیاه بیشترین نیاز را دارد (زمان رشد) و در خاکهای قلیایی و آهکی توصیه می شود. توصیه می شود که این کود چندین بار در شروع جوانه زنی درختان و قبل از گلدهی محصولات زراعی استفاده شود.

میزان مصرف

محلولپاشی
100 تا 200 گرم در 100 لیتر اب، بسته به نیاز گیاه و میزان کمبود

همراه با آب آبیاری
1/5 تا 3 کیلوگرم در هکتار هر 2 تا 3 هفته یکبار بسته به نیاز گیاه.

* دفعات مصرف می تواند بسته به درجه کمبود و نیاز خود محصول باشد. دز مصرف بستگی به شرایط خاک، گیاه و مرحلۀ فنولوژیک گیاه دارد.

* پس از هر بار مصرف درب بسته بندی بسته شود.

سازگاری

با روغن های معدنی و یا محصولات خیلی اسیدی و یا خیلی بازی مخلوط نشود.