محصول شرکت Eden Modern Agriculture اسپانیا

Produced & Packed by Eden Modern Agriculture Co.
Made in SPAIN

DISPER Ca Sinergy

دیسپر کلسیم سینرژی

GUARANTEED ANALYSIS
PARAMETERVALUE
Calcium (CaO) total soluble in water
18.0 %
Calcium (CaO) complexed with LS
13.6 %
Calcium (CaO) chelated with EDTA
4.1 %
Calcium (CaO) complexed with CA0.3 %

میزان و روش استفاده

مصرف کود در زمانیکه نیاز گیاه به این عنصر شدید است (رشد مریستمی، تقسیم سلولی و رشد میوه) و در صورت مشاهده علائم کمبود توصیه می شود. همچنین مصرف کود در خاکهای با میزان کم کلسیم و خاکهای اسیدی توصیه می گردد.

میزان مصرف

محلولپاشی
100 تا 200 گرم در 100 لیتر اب، بسته به نیاز گیاه و میزان کمبود

همراه با آب آبیاری
5/1 تا 3 کیلوگرم درهکتار استفاده گردد و هر 2 تا 3 هفته یکبار تکرار شود. میزان کاربرد بستگی به میزان نیاز گیاه و میزان کمبود دارد. میزان کاربرد برای هر محصول بستگی به شرایط خاک و نوع گیاه و مرحله رشد گیاه دارد.

* توصیه می شود پس از هر بار استفاده درب پاکت بسته شود.