محصول شرکت Eden Modern Agriculture اسپانیا

Produced & Packed by Eden Modern Agriculture Co.
Made in SPAIN

DISPER Fer HASA

دیسپر فر هاسا

GUARANTEED ANALYSIS
PARAMETERUNITVALUE
Fe p/pw/v %6.0
Fe chelated
50% with EDDHSA
50% WITH EDDHA
w/v %3.5
Stability pH
-3 – 11

میزان و روش استفاده

استفاده از این کود قبل از گلدهی برای گیاهان باغی، چوبی و گیاهان زینتی مهم است. این محصول جهت مصرف قبل از مرحله گلدهی و همچنین گیاهانی که تحت استرس قرار گرفته اند می باشد.

میزان و نحوه مصرف

محلولپاشی
100 تا 300 گرم در 100 لیتر آب. توصیه می شود که هر 15 تا 20 روز به میزان 2 تا 4 بار تکرار شود. بهتر است عصر و یا در روزهای ابری استفاده شود. در مورد گیاهان زینتی 50 تا 100 گرم در 100 لیتر آب استفاده شود.

مصرف خاکی
میزان مصرف در هر مورد با بخش فنی هماهنگ شود.

درختان مرکبات
30 تا 150 گرم برای هر درخت طی چندین بار آبیاری

درختان میوه
40 تا 60 کیلوگرم در هکتار

گیاهان زینتی
1 تا 5 گرم در متر مربع تا میزان 2 تا 2.5 گرم در مترمربع

همراه با آب آبیاری
0.1 تا 1 گرم در لیتر.

سازگاری

* با روغن های معدنی یا محصولاتی که اسیدی هستند مخلوط نشود. اسیدیته DISPER Fer HASA برابربا 7 می باشد.