محصول شرکت Eden Modern Agriculture اسپانیا

Produced & Packed by Eden Modern Agriculture Co.
Made in SPAIN

DISPER Complex SD GS

دیسپر Complex SD GS

GUARANTEED ANALYSIS
PARAMETERUNITVALUE
Iron (Fe chelated with EDDHSA)w/v %3.0
Manganese (Mn chelated with EDTA)w/v %3.0
Zin (Zn chelated with EDTA)w/v %5.0
Magnesium (Mg chelated with EDTA)w/v %1.0
Copper (Cu chelated with EDTA)w/v %3.0
Boron (B)w/v %0.7
Molybdenum (Mo)w/v %0.3

میزان و نحوه مصرف

GUARANTEED ANALYSIS
توضیحاتمیزان مصرفگیاه
در سه مرحله استفاده شود: اول در هنگام 5 برگی، دوم هنگام ظهور جوانه گل، سوم در مواقع ضروری و کمبود
3 kg/haگیاهان زراعی: گندم، جو و سورگوم
در 4 مرحله به فاصلۀ 15 تا 20 روز یکبار
4 kg/haپنبه
500 گرم در چین اول، 125 گرم در چین دوم، 125 گرم بعد از چین پنجم، 125 گرم بعد از چین هفتم، 125 گرم بعد از چین نهم
2 kg/ha در طول فصل
یونجه و دیگر گیاهان علوفه ای
هر 10 تا 15 روز یکبار
500 g/ha
سبزیجات فضای باز
در 4 مرحله هر 10 تا 15 روز یکبار
2 kg/ha
سیب زمینی
هر هفته
1 kg/ha
گلخانه
در صورت بروز اولین نشانه های کمبود
400 g/ha
درختان میوه و نخل خرما
در صورت بروز اولین نشانه های کمبود
100-300 g/100 lit water
برگپاشی

سازگاری

با روغن های معدنی و یا با محصولات با واکنش قلیایی مخلوط نشود. اسیدیتۀ DISPER Complex SD GS 5.5 می باشد.