محصول شرکت Eden Modern Agriculture اسپانیا

Produced & Packed by Eden Modern Agriculture Co.
Made in SPAIN

DISPER ALGHUM GS

دیسپر ALGHUM GS

GUARANTEED ANALYSIS
PARAMETERUNITVALUE
Potassium (K2O)w/v %14
Humic extract (TOTAL)w/v %75
Humic acid w/v %60
Fulvic acid w/v %15
Seaweed extractw/v %10

میزان و نحوه مصرف

این کود برای خاکهای فقیر از مواد آلی باعناصر غذایی بلوکه شده در خاک توصیه می شود. جهت انواع سیستم های آبیاری و آبیاری غرقابی استفاده می شود. جهت باز شدن جوانه های درختان وقبل از کاشتن بذر گیاه نیز استفاده می شود.

دز مصرف
5 تا 15 کیلوگرم در هکتار

آب آبیاری (Kg/ha)
دوره مصرفتعداد دفعات تکرارمیزان مصرفنوع آبیاری
10-15
روز
4-75-10 kg/haآبیاری قطره ای
2-3
هفته
3-58-12 kg/ha
آبیاری بارانی
هرماه2-310-15 kg/ha
آبیاری سطحی

میزان مصرف به نوع خاک بستگی دارد (ساختمان خاک، میزان ماده آلی موجود در خاک و حاصلخیزی). میزان کمتر در ابتدای کشت و میزان بیشتر در انتهای کشت استفاده شود.

سازگاری

به غیر از محصولات با اسیدیتۀ پایین و روغنها با بقیه محصولات قابل اختلاط است. اسیدیته DISPER Alghum GS برابر با 5/10 است.