محصول شرکت Eden Modern Agriculture اسپانیا

Produced & Packed by Eden Modern Agriculture Co.
Made in SPAIN

DISPER Root GS

دیسپر روت جی – اس

GUARANTEED ANALYSIS
PARAMETERUNITVALUE
Phosphorous (P2O5) w/v %3.7
Potassium (K2O) w/v %3.5
Calcium (CaO-EDTA) w/v %1.2
Vitamins w/v %3.9
Humic extractw/v %14.0
Free Amino acid w/v %38.0
Polysaccharides w/v %16.7

میزان و روش استفاده

DISPER Root GS در زمان ابتدای رشد گیاه و رشد ریشه استفاده می شود. در زمان استرس این کود موجب افزایش مقاومت گیاه می گردد.

میزان مصرف

محلولپاشی
1 تا 3 بار به میزان 50 تا 80 گرم در 100 لیتر آب به فاصلۀ 7 تا 15 روز یکبار.

همراه با آب آبیاری
2 تا 4 مرتبه به میزان 0.5 تا 1 کیلوگرم در هکتار به فاصلۀ 7 تا 10 روز یکبار. جهت آماده کردن محلول جهت آغشته کردن ریشه به میزان 0.05 تا 0.2 گرم در لیتر لازم است.

* میزان و نحوه مصرف در هر مورد باید با کارشناسان بخش فنی هماهنگ گردد.

* پس از هر بار استفاده درب پاکت بسته شود.

سازگاری

یا روغن های معدنی و محصولاتی که خیلی اسیدی و یا خیلی قلیایی هستند مخلوط نشود. اسیدیته این محصول 7.5 می باشد.