محصول شرکت Eden Modern Agriculture اسپانیا

Produced & Packed by Eden Modern Agriculture Co.
Made in SPAIN

DISPER Bloom GS

دیسپر بلوم جی – اس

GUARANTEED ANALYSIS
PARAMETERUNITVALUE
Phosphorous (P2O5) w/v %4.30
Zinc (Zn EDTA chelated)w/v %1.71
Boron (B)w/v %0.85
Molybdenum (Mo)w/v %0.27
Polysaccharidesw/v %5.5
Vitaminsw/v %0.3
Seaweed extract (A. nodosum)w/v %26.3
Free aminoacids
w/v %8.00

میزان و روش استفاده

استفاده از این کود قبل از گلدهی برای گیاهان باغی، چوبی و گیاهان زینتی مهم است. این محصول جهت مصرف قبل از مرحله گلدهی و همچنین گیاهانی که تحت استرس قرار گرفته اند می باشد.

میزان مصرف

محلولپاشی
50 تا 200 گرم در 100 لیتر آب، تکرار به میزان 1 تا 3 بار هر 7 تا 10 روز یکبار.

همراه با آب آبیاری
1 تا 2 کیلوگرم در هکتار، تکرار 2 تا 3 بار هر 7 تا 10 روز یکبار.

* میزان و نحوه مصرف در هر مورد باید با کارشناسان بخش فنی هماهنگ گردد.